img top

Občanské právo

 • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi, jakož i s jinými hodnotami – smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, podnájemní, pachtovní, o výpůjčce, o dílo, zástavní, o zřízení služebností a reálných břemen, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, o vypořádání společného jmění manželů, o postoupení pohledávky a dalších
 • zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
 • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních jednání, posouzení práv a povinností z nich plynoucích, jakož i vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)
 • stálá spolupráce s notáři a soudními exekutory v rámci koncipování jednání, k jejichž platnosti vyžaduje pozitivní právní úprava formu notářského či exekutorského zápisu, zajišťování sepisů uznání dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti
 • v souvislosti se sepisování právních jednání je poskytováno rovněž právní zastupování v souvisejících řízeních, například ve správním řízení vedeném katastrálním úřadem
 • zastupování klientů v oblasti práva na ochranu osobnosti
 • poradenství v dědických záležitostech – zajištění sepsání závěti, prohlášení o vydědění, zastupování v dědickém řízení
 • právo směnečné a šekové

pro oblast podnikatelských vztahů:

 • sepisování smluv rámcové povahy
 • příprava, revize a úpravy obchodních podmínek
 • poskytování komplexních služeb při vymáhání pohledávek
 • ochrana proti nekalé soutěži a vymáhání nároků z takového jednání