img top

Právo obcí a krajů

  • komplexní poradenství obcím a krajům v samostatné i přenesené působnosti
  • právní analýzy a poradenství v oblasti veřejného práva
  • poradenství a podpora při vedení správních řízení
  • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi, jakož i s jinými hodnotami – smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, podnájemní, pachtovní, o výpůjčce, o dílo, zástavní, o zřízení služebností a reálných břemen, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, o postoupení pohledávky a dalších, se zohledněním veřejnoprávních předpisů
  • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních jednání, posouzení práv a povinností z nich plynoucích, jakož i vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)
  • stálá spolupráce s notáři a soudními exekutory v rámci koncipování jednání, k jejichž platnosti vyžaduje pozitivní právní úprava formu notářského či exekutorského zápisu
  • zastupování v soudních řízeních