img top

Smlouvy

  • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi, jakož i s jinými hodnotami – smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, podnájemní, pachtovní, o výpůjčce, o dílo, zástavní, o zřízení služebností a reálných břemen, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, o vypořádání společného jmění manželů, o postoupení pohledávky a dalších
  • poradenství a zastupování klientů při jednáních o uzavření, změně nebo ukončení smluv
  • právní analýzy a revize smluv, posouzení práv a povinností z nich plynoucích, jakož i vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)